Vi hjelper dere / Me aitame Teid   
    Søk i våre sider:
Hjem Norsk Tjenester Om oss Nyhetsarkiv Eesti kontakt 
 
Hjem > Norsk > Nyhetsarkiv

1. og 17. mai

1. og 17. mai er høytidsdager, jf. Lov om 1 og 17 mai. Disse dagene er likestilt med søndager, men skiller seg på noen områder fra andre helligdager når det gjelder rett til lønn. For å ha rett til lønn 1. og/eller 17. mai, må arbeidstaker enten ha vært ansatt sammenhengende de siste 30 dager forut, eller senere dersom det er inngått en arbeidsavtale med en varighet på minst 30 dager. Når en arbeidstaker får fri skal arbeidsgiver betale full lønn for 1. og 17. mai som ikke faller på en søndag eller annen helligdag, dersom arbeidstakeren normalt skulle vært i arbeid. Ved lønnsberegningen benyttes en egen kode for lønn utbetalt for disse to dagene (Helligdagsgodtgjørelse). Dersom arbeidstaker må jobbe på disse dagene skal det gis et tillegg på minst 50 % til vanlig lønn. Dersom en arbeidstaker har ugyldig fravær siste virkedag før eller første virkedag etter 1. og/eller 17. mai, vil retten til lønn falle bort.

NB! Disse bestemmelsene gjelder kun for 1. og 17. mai. For andre helligdager regulerer ikke loven rett til lønnsutbetaling, unntatt når den ansatte faktisk er på jobb.


Endringer i mva-representant ordningen

Krav til merverdiavgiftsrepresentant for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) endres fra 1. april 2017.

Fra 1. april 2017 endres merverdiavgiftsloven. Det innføres unntak fra kravet om representant for næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i Norge, dersom den næringsdrivende er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav. Dette gjelder virksomheter hjemmehørende i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Færøyene, Grønland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Ungarn.

Næringsdrivende fra andre land enn de som er listet ovenfor, er ikke unntatt fra kravet og må fortsatt la seg registrere i Norge ved representant som er solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgift.


Ny MVA-melding fra 01.01.17

Dagens omsetningsoppgave blir erstattet med den nye oppgaven Skattemelding for merverdiavgift.
De mest vesentlige endringer er knyttet til vareimport fra utlandet. I tillegg økes antall poster i oppgaven fra 11 til 19.

Innførselsmerverdiavgift vil ikke lenger fremkomme på tolldeklarasjonen og blir ikke lenger betalt til Tolletaten, men skal rapporteres direkte i den nye mva-meldingen. Dette er en positiv likviditetsmessig endring i og med at importøren ikke først betaler tollfaktura og deretter krever fradrag på mva-meldingen. Ellers blir det ingen endringer knyttet til vareimport.
Innførselsavgiften blir fortsatt beregnet basert på varens tollverdi. Tolldeklarasjonen oppgir ikke lenger størrelsen på avgiften, den må beregnes. Det er planer om å samle alle tolldeklarasjoner til altinn.

Nye poster i deklarasjonen kommer i forbindelse med at en del tall må spesifiseres, for eksempel skal fritatt omsetning deles opp i avgiftsfri omsetning innenlands, omsetning til utlandet og omsetning i forbindelse med vareeksport. I tillegg blir det poster for innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt.

Våre kunder trenger ikke å gjøre noe for at ny oppgave blir riktig – vi sørger for det. Første innsendingsfrist for ny melding er 10. april 2017, men systemene må være på plass fra 1. januar.Aita AS, Bogstadveien 27B, 0355 OSLO, Norway, Tel.: +47 982 85 201, E-mail: post@aita.no