Vi hjelper dere / Me aitame Teid   
    Søk i våre sider:
Hjem Norsk Tjenester Om oss Nyhetsarkiv Eesti kontakt 
 
Hjem > Norsk > Nyhetsarkiv

Regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig, og vil sette alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar, i karantene i 14 dager når de kommer hjem.

Kilde: nrk.no


Permittering som følge av koronaviruset

Det er mange virksomheter som ikke kan drive virksomheten gjennom at arbeidstakere arbeider fra hjemmekontor.

Permittering i forbindelse med virusutbruddet skal varsles den enkelte 2 dager før iverksetting. Normalt har arbeidsgiver lønnsplikt overfor sine ansatte i de første 15 dagene av en permittering, men slik lønnsplikt gjelder ikke i tilfeller som skyldes naturomstendigheter. Regjeringen har varslet at strakstiltak fremlegges fredag 13. mars. Det er gitt tydelige signaler på at tiltakene tar sikte på å redusere arbeidsgivers kostnader ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler lønn for sine ansatte ved permittering.

Kilde: regnskapnorge.no


For oppdatert informasjon vennligst se hos
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/,
https://www.nsr-org.no/aktuelle-saker/ og
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/#


Nytt fra regjeringen

Regjeringen informerte på pressekonferansen 13.03.20 om at de, i tillegg til de andre tiltakene også vil redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. I tillegg vil regjeringen oppheve ventedagene for de som permitteres, slik at de vil få dagpenger fra første dag etter arbeidsgiverperioden.


Utsatt frist for skattemelding for selskaper

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31.mai til 31.august.


Minstelønn

Fra 01.06.19 gjelder nye minstelønnssatser i Norge i de bransjene der minstelønn er innført. Nærmere informasjon er tilgjengelig på Arbeidstilsynets hjemmesider: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/


Forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter.

Satsen gjelder for inntektsåret 2019

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene nedenfor, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt.

Ved overnatting på pensjonat, hybel/brakke/privat med kokemulighet eller hotell har Skattedirektoratet fastsatt særskilte satser. Fra og med 2019 gjelder satsene både innland og utland. Sats for overnatting på hybel/brakke eller privat utgår fra og med inntektsåret 2018 for arbeidstakere på pendleropphold. Skattefri dekning fra arbeidsgiver til kost skal ikke begrenses etter 24-månedersregelen, dvs. arbeidsgiver kan yte skattefri dekning av merutgifter til kost og losji også etter perioden på 24 måneder.

Det fastsettes også sats for langtransportsjåfører.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring – innland og utlandSatser
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheterkr 161
For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privatkr 89
For arbeidstakere som bor på hotellkr 578
For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost reduseres hotellsats med 20 prosent.kr 462
Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).
For langtransportsjåførerkr 300

Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/?year=2019


1. og 17. mai

1. og 17. mai er høytidsdager, jf. Lov om 1 og 17 mai. Disse dagene er likestilt med søndager, men skiller seg på noen områder fra andre helligdager når det gjelder rett til lønn. For å ha rett til lønn 1. og/eller 17. mai, må arbeidstaker enten ha vært ansatt sammenhengende de siste 30 dager forut, eller senere dersom det er inngått en arbeidsavtale med en varighet på minst 30 dager. Når en arbeidstaker får fri skal arbeidsgiver betale full lønn for 1. og 17. mai som ikke faller på en søndag eller annen helligdag, dersom arbeidstakeren normalt skulle vært i arbeid. Ved lønnsberegningen benyttes en egen kode for lønn utbetalt for disse to dagene (Helligdagsgodtgjørelse). Dersom arbeidstaker må jobbe på disse dagene skal det gis et tillegg på minst 50 % til vanlig lønn. Dersom en arbeidstaker har ugyldig fravær siste virkedag før eller første virkedag etter 1. og/eller 17. mai, vil retten til lønn falle bort.

NB! Disse bestemmelsene gjelder kun for 1. og 17. mai. For andre helligdager regulerer ikke loven rett til lønnsutbetaling, unntatt når den ansatte faktisk er på jobb.


Endringer i mva-representant ordningen

Krav til merverdiavgiftsrepresentant for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) endres fra 1. april 2017.

Fra 1. april 2017 endres merverdiavgiftsloven. Det innføres unntak fra kravet om representant for næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i Norge, dersom den næringsdrivende er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav. Dette gjelder virksomheter hjemmehørende i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Færøyene, Grønland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Ungarn.

Næringsdrivende fra andre land enn de som er listet ovenfor, er ikke unntatt fra kravet og må fortsatt la seg registrere i Norge ved representant som er solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgift.


Ny MVA-melding fra 01.01.17

Dagens omsetningsoppgave blir erstattet med den nye oppgaven Skattemelding for merverdiavgift.
De mest vesentlige endringer er knyttet til vareimport fra utlandet. I tillegg økes antall poster i oppgaven fra 11 til 19.

Innførselsmerverdiavgift vil ikke lenger fremkomme på tolldeklarasjonen og blir ikke lenger betalt til Tolletaten, men skal rapporteres direkte i den nye mva-meldingen. Dette er en positiv likviditetsmessig endring i og med at importøren ikke først betaler tollfaktura og deretter krever fradrag på mva-meldingen. Ellers blir det ingen endringer knyttet til vareimport.
Innførselsavgiften blir fortsatt beregnet basert på varens tollverdi. Tolldeklarasjonen oppgir ikke lenger størrelsen på avgiften, den må beregnes. Det er planer om å samle alle tolldeklarasjoner til altinn.

Nye poster i deklarasjonen kommer i forbindelse med at en del tall må spesifiseres, for eksempel skal fritatt omsetning deles opp i avgiftsfri omsetning innenlands, omsetning til utlandet og omsetning i forbindelse med vareeksport. I tillegg blir det poster for innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt.

Våre kunder trenger ikke å gjøre noe for at ny oppgave blir riktig – vi sørger for det. Første innsendingsfrist for ny melding er 10. april 2017, men systemene må være på plass fra 1. januar.Aita AS, Bogstadveien 27B, 0355 OSLO, Norway, Tel.: +47 982 85 201, E-mail: post@aita.no